Privacyverklaring BCCMA

TER BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Privacyverklaring BCCMA

View the English version

Datum van de laatste wijziging: 08.08.2018 

De vzw BCCMA (hierna ‘BCCMA’ of ‘wij’), organisator van de beurs Mobicar te Brussels Expo en eigenaar van de website www.mobicar.be, beschouwt uw privacy als een prioriteit. In die optiek verbinden wij ons ertoe om de persoonsgegevens van onze online gebruikers (hierna ‘u’) met de grootste zorg te behandelen en ze de best mogelijke bescherming te bieden in overeenstemming met de Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via deze website. Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de vzw BCCMA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, St-Michielskollegestraat 11 bus 22, ingeschreven in de KBO onder het nr. 0476.806.765. Elke vraag of elk verzoek over de verwerking van uw gegevens kan naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: bccma@bccma.be.

Doeleinden voor de verzameling van uw persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens over u om verschillende redenen.

BCCMA verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om doeltreffend te kunnen werken en u de best mogelijke ervaring met haar diensten te kunnen bieden. Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen.

Daarnaast dient u ook te weten dat we uw persoonsgegevens alleen kunnen verzamelen en gebruiken, als dit gebruik gebaseerd is op een van de juridische fundamenten die door de wetgeving bepaald werd (bv. uw instemming of de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst).

Uw persoonsgegevens worden door BCCMA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Het beheer van de klantenrelatie (customer relationship management): wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 2. Voor marketing en statistische studies ten aanzien van onze online gebruikers met name:
  • Voor de verzending van nieuwsbrieven over verschillende topics gerelateerd aan het Salon Mobicar en onze organisatie
  • Voor de verzending van uitnodigingen voor (andere) beurzen en/of evenementen waar BCCMA in betrokken zou kunnen zijn
  • Voor de verzending van verzoeken tot deelname aan tevredenheidsenquêtes
  • Als hulpmiddel voor het opstellen van een doeltreffend mediaplan
 3. Organisatie van prijsvragen: de gegevens van de deelnemers aan een prijsvraag worden door BCCMA verwerkt ter verzekering van een goed verloop van de wedstrijd en meer bepaald om met de winnaars contact te kunnen opnemen en hen hun prijs op een doeltreffende en snelle manier te kunnen overhandigen.
 4. De reservering en verspreiding van toegangsbewijzen voor beurzen en evenementen gerelateerd aan Mobicar en BCCMA, zowel online als aan het loket.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Hieronder gaan we in detail in op de persoonsgegevens die we mogelijks verzamelen over u, de reden voor hun verzameling, de manier waarop ze verzameld worden (rechtstreeks door u verstrekte gegevens, informatie die met uw toestemming verzameld wordt of gegevens die door onze informaticasystemen verzameld worden).

DOEL VAN DE VERZAMELING MOGELIJKE GEGEVENS VERZAMELD DIRECT OF INDIRECTE VERZAMELING
Voor customer service management §  Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, aanspreektitel, firmanaam indien van toepassing, BTW-nummer indien van toepassing, e-mailadres, adresgegevens (gedeeltelijke of volledige), geboortedatum, telefoonnummer) De gegevens worden rechtstreeks van u verzameld
Voor marketing en statistische studies §  Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, adresgegevens (gedeeltelijke of volledige), geboortedatum)

§  Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies(*), verbindingslog)

§  Demografische kenmerken, geslacht, geboortejaar, uw land, uw taal)

§  Statitische gegevens met betrekking tot de sector bv. info over uw profiel, doelstelling bezoek beurs, …

De gegevens worden rechtstreeks van u verzameld, maar de elektronische ID-gegevens worden verzameld door ons informaticasysteem
Voor de organisatie van wedstrijden §  Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, adresgegevens (gedeeltelijke of volledige), geboortedatum, telefoonnummer) De gegevens worden rechtstreeks van u verzameld
De reservering en verspreiding van toegangsbewijzen voor beurzen en evenementen gerelateerd aan Mobicar en BCCMA §  Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, adresgegevens (gedeeltelijke of volledige), geboortedatum, telefoonnummer) De gegevens worden rechtstreeks van u verzameld

 

(*) Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Het delen van uw persoonsgegevens met onze dienstverleners, partners en/of onderaannemers

In het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat we uw persoonsgegevens delen. Onze dienstverleners, partners en/of onderaannemers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor de verwerkingsverrichtingen die zij uitvoeren. Hieronder vindt u de lijst van onderaannemers met wie we uw gegevens delen, de plaats waar zij gevestigd zijn en de reden waarom we de informatie in kwestie met hen delen.

Het spreekt daarbij voor zich dat we dat desgevallend altijd zodanig zullen doen dat een optimale bescherming van uw persoonsgegevens verzekerd is.

DIENSTVERLENERS, PARTNERS EN / OF ONDERAANNEMERS DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS REDEN VOOR HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Two Cents, Brussel Marketing en statistische studies, namelijk:
– het versturen van nieuwsbrieven over verschillende topics gerelateerd aan het Salon Mobicar en onze organisatie
– het sturen van uitnodigingen voor beurzen en/of evenementen waar BCCMA in betrokken zou kunnen zijn
– het sturen van verzoeken om deel te nemen aan tevredenheidsenquêtes
– als hulpmiddel voor het opstellen van een doeltreffend mediaplan
HypE, Leuven Onderhoud van infrastructuur en systemen

Andere uitzonderlijke gevallen voor het delen van uw persoonlijke gegevens:

 • Met overheidsinstanties, als antwoord op wettelijke verzoeken, inclusief om aan eisen op het vlak van de nationale veiligheid of in toepassing van de wet tegemoet te komen.

 

 • In het kader van een transactie, zoals een fusie, een overname, een consolidatie of een verkoop van activa, kan het gebeuren dat wij uw persoonsgegevens met de kopers of verkopers dienen te delen.

Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners die u producten of diensten zouden willen aanbieden.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

BCCMA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden
verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

Rechten ter bescherming van uw persoonsgegevens

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door BCCMA te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

BCCMA streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BCCMA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Hoe kunt u uw rechten op uw gegevens uitoefenen?

Hiertoe volstaat het om een e-mail te versturen naar bccma@bccma.be, daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp “recht op bescherming van mijn persoonsgegevens” te vermelden en als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart te voegen. Vergeet niet om in uw e-mail de respectieve bestanden en het type van verzoek te preciseren (aanpassing/verwijdering/overdracht van uw gegevens).

U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Vragen, feedback en klachten

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen  heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

BCCMA
Auguste Reyerslaan 207, bus 4
1030 Brussel
bccma@bccma.be
+32 2 773 50 23

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: www.privacycommission.be/nl

Wijzigingen van deze privacyverklaring

BCCMA houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen.

De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.
Laatste wijziging: 08.08.2018.

Privacy declaration BCCMA

Most recently modified on : 08.08.2018 

The non-profit association BCCMA (hereinafter ‘BCCMA’ or ‘we’) considers your privacy to be a priority. So we undertake to treat the personal data of our online users (hereinafter ‘you’) with the greatest care and to provide the best possible protection for such data in accordance with the European GDPR regulations on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

This privacy statement applies to all personal data obtained through this website. By using this website you accept this privacy policy.

Controller

The controller for your personal data is the non-profit association BCCMA, with its registered office at 1150 Brussel, St-Michielskollegestraat 11 box 22, listed in the KBO/CBE (central business database) under No 0476.806.765. Any question or request concerning the processing of your data can be sent to the following e-mail address: bccma@bccma.be.

Purposes for which your personal data are collected

We collect personal data about you for various reasons.

BCCMA collects and uses your personal data to be able to work efficiently and offer you the best possible experience with its services.

Moreover, you should know that we can only collect and use your personal data if this use is based on one of the legal grounds defined by the GDPR (e.g. your consent or the performance of a contract concluded with you).

Your personal data will be processed by BCCMA for the following purposes and legal grounds:

 1. For customer relationship management: when you send an e-mail or other messages to us, we may keep those messages. Sometimes we ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests.
 2. Marketing and statistical studies with regard to our online users, in particular:
  • sending newsletters about various topics related to BCCMA and the trade fair(s) organised by BCCMA;
  • sending invitations to trade fairs and/or events related to BCCMA;
  • sending requests to take part in satisfaction surveys;
  • as a tool for setting up an effective media plan.
 3. Organisation of competitions: the data of participants in a competition are processed by BCCMA to ensure that the competition runs smoothly and more specifically to be able to contact the winners and present them with their prize efficiently and quickly.
 4. The reservation and distribution of admission tickets for trade fairs and events related to Mobicar and BCCMA, both online and at the counter.

What data do we collect about you ?

Below we give details of the personal data that we collect about you, the reason why they are collected, the way in which they are collected (data provided directly by you, information collected with your consent or data collected by our IT systems).

PURPOSE OF THE COLLECTION PERSONAL DATA COLLECTED DIRECT OR INDIRECT COLLECTION
Customer Relationship Management §  Personal identification data (last name, first name, title of address, company name and VAT number if applicable, e-mail address, address details (partial or full), date of birth, phone number) These data are collected directly from you.
Marketing and statistical studies §  Personal identification data (last name, first name, title of address, e-mail address, address details (partial or full), date of birth)

§  Electronic identification data (IP address, cookies (*), connection log)

§  Demographic characteristics, sex, year of birth, country, language)

§  Statistical data related to the sector: information about your profile and purpose to visit the fair

These data are collected directly from you, except the electronic identification data who are collected by our IT systems
Organising competitions §  Personal identification data (last name, first name, title of address,     e-mail address, address details (partial or full), date of birth, phone number) These data are collected directly from you.
The reservation and distribution of admission tickets for trade fairs and events related to Mobicar and BCCMA §  Personal identification data (last name, first name, title of address,     e-mail address, address details (partial or full), date of birth, phone number) These data are collected directly from you.


(*) Cookies

We use cookies on our website. A cookie is a simple small file that a website stores on your hard disk via the browser. Information is stored in a cookie.

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

 Sharing your personal data with our service providers, partners and/or subcontractors

In the context of our activities, we may share your personal data. Our service providers, partners and/or subcontractors can access your personal data for the processing operations they perform. Below you will find the list of subcontractors with whom we share your data, their location and the reason why we share the information in question with them.

It goes without saying that should this be the case, we will ensure optimal protection of your personal data.

SERVICE PROVIDERS, PARTNERS AND/OR SUBCONTRACTORS THAT ARE INVOLVED IN THE SHARING OF YOUR PERSONAL DATA REASON FOR SHARING YOUR PERSONAL DATA
Two Cents, Brussels Marketing and statistical studies, namely:

–            sending newsletters about various topics related to BCCMA and the trade fair(s) organised by BCCMA;

–            sending invitations to trade fairs and/or events related to BCCMA;

–            sending requests to take part in satisfaction surveys.

–            as a tool for setting up an effective media plan

HypE, Leuven Infrastructure and systems maintenance

Other exceptional cases for sharing your personal information:

 • With government bodies, in response to legal requests, including requirements regarding national security or the application of the law.
 • In the context of a transaction, such as a merger, a takeover, a consolidation or a sale of assets, it may be that we have to share your personal data with the buyers or sellers.

We do not share your data with commercial partners who may want to offer you products or services.

How long do we keep your personal data ?

BCCMA does not store personal data for longer than necessary for the purpose for which it was provided or required by law. The personal data will be removed from our database after maximum 5 years of inactive period.

Your rights to protect your personal data

As provided for by the privacy legislation, you can always have your data modified / removed free of charge.

You have the right to access, to correct or remove the personal data we have received from you. Our contact details are at the bottom of this privacy statement.

You can also object to the use of your personal data (or a part thereof) by us or by one of our processors.

You also have the right to have the data provided by you to be transferred by BCCMA to yourself or by order of you directly to another party.

We can ask you to identify yourself before we complying with the afore mentioned requests.

BCCMA strives to protect your personal data as well as possible. This is done both by technical and organizational measures, as for example we have taken the following measures:

 • All persons who can take note of your data on behalf of BCCMA are obliged to observe confidentiality.
 • Personal data are backed up to be able to recover from physical or technical incidents.
 • Our employees have been informed about the importance of the protection of personal data.

How can you exercise your rights ?

To do this, it is sufficient to send an e-mail to bccma@bccma.be, mentioning your name and first name as well as the subject “Right on the protection of your personal data”. Enclose in attachment of the email a copy of the front side of your identity card. Do not forget to specify the respective files and the type of request in your e-mail (modification / deletion / transfer of your data).

You will also find at the bottom of every mailing the possibility to change your data or to unsubscribe from, for example, a newsletter.

Questions, feedback and complaints

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have questions or comments about this privacy policy, please contact us:

BCCMA
Auguste Reyerslaan 207, bus 4
1030 Brussel
bccma@bccma.be
+32 2 773 50 23

If you would have a complaint about the processing of your personal data, we ask you to contact us directly. You always have the right to file a complaint with the Privacy Commission, this is the supervisory authority in the field of privacy protection: www.privacycommission.be/nl

Adjustments to this privacy declaration

This declaration on the protection of your personal data may be modified at any time, in particular to take account of any legal or statutory changes and the development of our services. We will implement the changes directly on this page.
Last update: 08.08.2018.